Szukaj
Close this search box.

W jakich przypadkach aborcja jest zgodna z prawem

Zgodnie z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:

  • ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (jest ono dopuszczalne jedynie do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety, wystąpienie w/w okoliczności, stwierdza lekarz inny niż dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety)
  • badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (wystąpienie tych okoliczności stwierdza także lekarz inny niż ten, który ma dokonać przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety)
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (powyższą okoliczność stwierdza prokurator, przerwanie ciąży może nastąpić w tym przypadku jedynie, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni).

Do przerwania ciąży jest wymagana pisemna zgoda kobiety. Jednakże w przypadku, gdy ciężarna jest:

  • osobą małoletnią (tj. która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa, przez co uzyskałaby pełnoletność ) – potrzebna jest  pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego
  • osobą w wieku 13-18lat – wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda tej osoby
  • osobą w wieku poniżej 13 lat – tutaj wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego, przy czym małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii
  • osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wymagana  jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także pisemna zgoda tej osoby, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan zdrowia psychicznego ciężarnej.

W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego, zgodę może zastąpić orzeczenie sądu opiekuńczego. Należy pamiętać, że osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej opieki leczniczej, przysługuje prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *